Skip to content
Digital Globalization

Digital Transformation

อิทธิพลของดิจิตอล

พลังดิจิตอลทำให้สั่นสะเทือนคนทำธุรกิจรูปแบบเดิม เปลี่ยนไปตลอดกาล การเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่โลกดิจิตอล จะเป็นเครื่องยนต์ที่พาขับเคลื่อนเข้าสู่โลกดิจิตอล

Professional

เราคือผู้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกดิจิตอล จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล โครงสร้างระบบ และนักธุรกิจประสบการณ์สูง เข้ามาช่วยเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ สร้างความแข็งแรงให้องค์กร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้คุณ

Digital Literacy

การเข้าใจองค์รวมของ “ดิจิตอล” และความเป็น “โลกเสมือน” เป็นรากฐานของนักธุรกิจก่อนจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้แหลมคม จากความเข้าใจโลกดิจิตอล จะนำพามาสู่วิธีการหาจุดต่อจุดในการนำจุดแข็งของธุรกิจเดิม ไปเชื่อมต่อกับจุดศักยภาพใหม่ในโลกออนไลน์

Business structure

เครื่องมือดิจิตอลหนึ่งชิ้น อาจช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้ 99% ทำให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลอย่างเรียลทาม เป็นที่มาของแผนการปฏิรูปธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี การจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ครบวงจรทั้งวิธีการ ขั้นตอน และการลงมือเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจจริง

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตารางการสัมมนา การจัดกลุ่มอบรมเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณที่นี่

เราคือตัวจริง

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์จากการปฏิวัติองค์กรสู่ดิจิตอลจริง ช่วยองค์กรชั้นนำมาหลากหลายอุตสาหกรรม

หยุดระเบิดเวลา

การเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ช่วยให้ธุรกิจที่แข่งกันเรื่องราคา เปลี่ยนไปเป็นแข่งกันที่คุณค่าที่มอบให้

สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ SME ของไทย
มีศักยภาพเพื่อแข่งขันกับเวทีโลก
ด้วย 4 หลักสูตรที่จะเป็นอาวุธสำคัญ

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Digital Manufacturing Transformation สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Mass Program)
 1. วัตถุประสงค์
  • ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry)
  • อธิบายความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) เพื่อทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
  • เข้าใจแนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
  • นำแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง
  • ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและการออกแบบแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิต
 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • นักบริหารระดับกลางขึ้นไปในธุรกิจภาคการผลิต
 1. รูปแบบการอบรม
  • บรรยาย (วิทยากร 2 คน)
 1. ระยะเวลา
  • 12 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม
  • 50-80 คน
 1. เค้าโครงเนื้อหา
  • พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อธุรกิจ
  • นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Thailand 4.0/Digital Economy
  • แนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจอันสืบเนื่องจากอิทธิพลของดิจิทัล
  • แนวคิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value Chain
  • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สอบถามหลักสูตรของเราเพิ่มเติม